Hopp ned til innhold

Boligforvaltning

ABBL har utviklet et av landets mest omfattende og komplette forvaltningspakke for boligselskap. Foruten regnskapsførsel og regnskapsrelaterte oppgaver, inkluderer ABBLs standardtilbud teknisk- og juridisk bistand, husleieinnkreving med tilhørende inkassovirksomhet, regnskapstjenester, revisjon, møteledelse og arkivering, blant annet. 

For at styret skal få enklest mulig kommunikasjon med ABBL får styret en fast kontaktperson til daglig drift og rådgivning. For styret er det en styrke å kunne forholde seg til en person som kjenner boligselskapet godt. Kontaktpersonen har ansvaret for alle forvaltningsmessige spørsmål, herunder regnskap, budsjettering, korrespondanse, råd- og veiledning for styret samt å formidle de tjenester som andre deler av ABBLs administrasjon skal yte.

Boligselskapet får gjennom vår forvaltningspakke en styreportal hvor de via internett kan logge seg inn og få informasjon om sitt sameie. Portalen viser oversikt over eiere og leiere med kontaktinformasjon. Styret har online tilgang til regnskapet, fakturaer kan godkjennes og her kan de også ha sitt elektroniske arkiv.  Styret kan også informere eierne via en beboerportal. Alt er inkludert i honoraret. Også revisjonshonoraret er dekket dersom selskapet velger KPMG AS som revisor.

I sitt daglige arbeid får forretningsfører avlastning av inkassoavdelingen, juridisk avdeling, seksjon teknisk forvaltning og sekretærtjenester.

Detaljert beskrivelse av ABBLs forvaltningspakke

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.

Når styremedlemmer kommer sammen, utveksles nyttige erfaringer.

Seksjon teknisk forvaltning

Seksjon teknisk forvaltning utarbeider en langsiktig vedlikeholdsplan for alle boligselskapene slik at de blir best mulig rustet til å ivareta eiernes største verdi, nemlig boligformuen. I tillegg administrerer de alle skadesaker og er rådgiver i tekniske spørsmål. Teknisk forvaltning foretar dessuten saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader,  tilstandskontroller og budsjettering av vedlikeholdsplaner blant annet.

Juridisk seksjon

Juridisk seksjon kan bistå boligselskapene i rettslige spørsmål. Juridisk bistand frem til rettslige skritt (forliksklage, stevning m.m.) er inkludert i forretningsføreravtalen, men ABBLs jurister kan, etter avtale, også bistå som prosessfullmektig mot betaling.