Hopp ned til innhold

Nye boliger og garasjer på Borgen

Under planlegging

Askerlia er et stort boligområde med fantastisk utsikt over fjorden og Bondivann. Området består i dag av 12 sameier, med til sammen 654 boliger.

Kommune: Asker

For å betjene parkeringen i området, er det etablert et garasjesamvirke bestående av 3 garasjehus på flere plan. Disse ble oppført på slutten av 1960-tallet og er nå i en dårlig forfatning. Garasjesamvirket arbeider derfor med en reguleringsplan, med formål å bygge nye garasjer. Man legger opp til 3 underjordiske garasjeanlegg, over flere plan. Over garasjene planlegges det å bygge nye boliger. 
Askerlia er i dag et område preget av blokkbebyggelse. For å gi området mer differensierte boligtyper, vil ca. 2/3 av de nye boligene blie rekkehusleiligheter.
ABBL er engasjert av garasjesamvirket til å forestå regulering- og byggherreadministrasjonen, men Hartmann Arkitekter i Asker er engasjert som arkitekt.

Til sammen utgjør boligdelen av prosjektet 87 boliger, fordelt på:
-    29 boliger i tilknytning til garasjehus 1
-    21 boliger i tilknytning til garasjehus 2
-    21 boliger i tilknytning til garasjehus 3

I tillegg til disse 71 boligene, legges det opp til utbygging av 16 nye rekkehusleiligheter helt nord i området, nærmest Asker sentrum. Disse 16 boligene vil utgjøre første byggetrinn. Dernest igangsettes garasjehus 1, 3 og 2, i nevnte rekkefølge.
For å kunne betjene parkeringssituasjonen i hele byggetiden, vil det bli etablert midlertidig parkering. På den måten vil det være parkeringsdekning i området gjennom hele byggeperioden, som anslås å strekke seg over 4 til 5 år.
Vi forventer at bygningsrådet vil første gangs behandle reguleringsplanen rett over påske. Planen vil da bli lagt ut på høring, med endelig reguleringsvedtak, forhåpentligvis en gang til høsten 2018 og byggestart våren 2019.
Det kombinerte bolig- og garasjeprosjektet vil bidra til å løfte attraktiviteten også for de eksisterende boligene i Askerlia. Hele området vil få en «vitamininnsprøytning» i form av nye garasjer.

Hus 2 og 3 - perspektiv sett fra syd/øst        
                                                                             

16 NYE REKKEHUS - 800 METER FRA ASKER SENTRUM
De 16 rekkehusene nord i området, som ikke er knyttet til de eksisterende garasjehusene, vil bli igangsatt først. Her har også detaljplanene kommet lengst, og det inviteres derfor til en spørreundersøkelse, hvor vi ønsker tilbakespill fra interessenter, på utformingen av prosjektet.
Foreløpig er det utformet to hustyper, en på 110 m2 BRAs og en stor på 145 m2 BRAs. Sistnevnte får også takterrasse. Husene ligger i skrått terreng, med inngangsparti og uteareal i 1. etasje og trapp ned til underetasjen mot øst og trapp opp til 2. etasje, hvor stue og oppholdsrom er plassert.
Alle rekkehusene får en eksklusiv garasjeplass i eget garasjehus, hvor det også blir avsatt plass til en sportsbod på 5 m2.
På garasjetaket vil det bli anlagt en ballbane.

GRØNN MOBILITET
Fra boligene i Askerlia, er det gangavstand til de fleste fasiliteter. Ned til Asker sentrum vil gangveien bli oppgradert med adskilte felt for gående og syklende. Gangavstand ca. 800 meter. Se kart under.

Askerlia ligger sentralt med tanke på viktige målpunkter i hverdagslivet. Barneskoler, ungdomsskoler, butikker, flere bussholdeplasser, Asker og Bondivann stasjon ligger innenfor 1 km gåavstand fra boligene.

Med nytt fortau langs Huldreveien og forbedret gang- og sykkelvei fra Huldreveien til Asker sentrum, vil fremkommeligheten bli enda bedre. Det er ca. 7 barnehager/familiebarnehager i nærområdet og det er avsatt fremtidig utbyggingsareal ved Bondivann stasjon for offentlig tjenesteyting/barnehage i kommuneplanen. Barnehage på veien til togstasjonen vil forenkle folks hverdagslogistikk ytterligere.

Latitude
59.819829
Longitude
10.428504
Address
Huldreveien 1, Asker

Del artikkelen: