Hopp ned til innhold

Boligforvaltning

ABBL har utviklet et av landets mest omfattende og komplette forvaltningspakke for boligselskap. Foruten regnskapsførsel og regnskapsrelaterte oppgaver, inkluderer ABBLs standardtilbud teknisk- og juridisk bistand samt husleieinnkreving med tilhørende inkassovirksomhe, møteledelse og arkivering. Ved å velge samme revisor som ABBL, er revisjon inkludert i forvaltningshonoraret. 

 

For at styret skal få enklest mulig kommunikasjon med ABBL får styret en fast kontaktperson til daglig drift og rådgivning. For styret er det en styrke å kunne forholde seg til en person som kjenner boligselskapet godt. Kontaktpersonen har ansvaret for alle forvaltningsmessige spørsmål, herunder regnskap, budsjettering, korrespondanse, råd- og veiledning for styret samt å formidle de tjenester som andre deler av ABBLs administrasjon skal yte.

Boligselskapet får gjennom vår forvaltningspakke en styreportal hvor de via internett kan logge seg inn og få informasjon om sitt sameie. Portalen viser oversikt over eiere og leiere med kontaktinformasjon. Styret har online tilgang til regnskapet, fakturaer kan godkjennes og her kan de også ha sitt elektroniske arkiv.  Styret kan også informere eierne via en beboerportal. Alt er inkludert i honoraret. Også revisjonshonoraret er dekket dersom selskapet velger KPMG AS som revisor.

I sitt daglige arbeid får forretningsfører avlastning av inkassoavdelingen, juridisk avdeling, seksjon teknisk forvaltning og sekretærtjenester.

Detaljert beskrivelse av ABBLs forvaltningspakke

Kurs for styremedlemmer

Som et ledd i å bidra til å skolere styremedlemmer og gjøre dem i bedre stand til å utøve sine verv, arrangerer ABBL kurs for styremedlemmer i boligselskapene, hvert annet år. I tillegg til et solid faglig program, forsøker vi lage en hyggelig ramme rundt arrangementet, både med sosialt samvær og gjerne en utflukt.

Når styremedlemmer kommer sammen, utveksles nyttige erfaringer.

Juridisk seksjon

Juridisk seksjon kan bistå boligselskapene i rettslige spørsmål. Juridisk bistand frem til rettslige skritt (forliksklage, stevning m.m.) er inkludert i forretningsføreravtalen, men ABBLs jurister kan, etter avtale, også bistå som prosessfullmektig mot betaling.

Seksjon teknisk forvaltning

Seksjon teknisk forvaltning utarbeider en langsiktig vedlikeholdsplan for alle boligselskapene slik at de blir best mulig rustet til å ivareta eiernes største verdi, nemlig boligformuen. I tillegg administrerer de alle skadesaker og er rådgiver i tekniske spørsmål. Teknisk forvaltning foretar dessuten saksbehandling i forbindelse med forsikringsskader,  tilstandskontroller og budsjettering av vedlikeholdsplaner blant annet.

Vedlikeholdsbefaring med drone

I alle boligselskap under ABBLs forvaltning, gjennomfører vi hvert femte år vedlikeholdsbefaring på utvendig bygningsmasse samt fellesarealer. Det er ønskelig at styreleder eller vaktmester deltar på befaringen. På bakgrunn av gjennomgangen, utarbeides en vedlikeholdsrapport med anbefalinger i prioritert rekkefølge og med budsjettpriser på vedlikeholdsoppgaver for neste fremårs periode. Vedlikeholdsrapporten er et svært nyttig verktøy når styret skal planlegge og budsjettere viktige/nødvendig tiltak i kommende femårs periode.