Hopp ned til innhold

Endelig mulig å avholde digitale årsmøter

Korona-restriksjoner har gjort det vanskelig for boligselskaper å gjennomføre generalforsamlinger og årsmøter med fysisk oppmøte. Den nye loven som trådte i kraft 1. april 2021 har gjort det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen, som er 30.juni.

I fjor vedtok Stortinget en midlertidig adgang til å avholde digitale møter. Fra 1. april i år ble altså endringene gjort permanente. De permanente endringene i boliglovene likestiller digitale og fysiske møter, og gir styret adgang til å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. Dersom du som styremedlem har spørsmål til hvordan dere skal gjennomføre digitale møter, eller hvorvidt dere innenfor loven kan arrangere fysiske møter så ring eller send en e-post til din boligforvalter.

Det er som nevnt ikke forbud mot fysiske møter, men det kan være regulert i forhold til smittevernlovgivningen og overtredelse kan resultere i bøter eller krav om karantene etc. med hjemmel i smittevernlovgivningen.

Lovendringene opphever kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

For å sikre beboerne som av ulike årsaker ikke er på digitale plattformer, innføres en lovbestemt rett til å reservere seg mot å motta informasjon på e-post. Styrene får også en plikt til å sikre at alle som ønsker å delta på årsmøter og generalforsamlinger, får deltatt på egnet vis – uavhengig av digital kompetanse og tilgang på digitale verktøy.

Erfaringen fra fjorårets digitale møter er i hovedsak god og undersøkelser viser at man hadde et bedre oppmøte i digital form enn man har hatt ved fysiske møter. Styret er som nevnt ansvarlig for å legge til rette for alles deltakelse. Dette er noe våre boligforvaltere står klare til å bidra med dersom det er behov for råd og hjelp.

Ikke anledning til å forhåndsstemme
I den midlertidige loven som gjaldt i 2020 kunne man forhåndsstemme. Denne muligheten har man fjernet i de nye reglene. De digitale løsningene som er tilgjengelig gjør at møtene blir avholdt over flere dager, med mulighet til å kjøre en digital debatt. Behovet for forhåndsstemmer er da i liten grad til stede.

Dersom man ikke ønsker å delta digitalt
Det er mulig å la seg representere ved en fullmektig. Fullmaktsreglene gjelder uansett møteform. Deltakelse kan kanskje også løses ved at en bekjent eller familiemedlem hjelper til med teknologien.

Det er mulig å kreve fysisk møte. Dette forutsetter at man får med seg noen flere, slik at man er minst to stykker som til sammen utgjør minst 10 % av stemmene.

Styret kan også tilby dem som ønsker det en alternativ oppmøteform. Dette kan være telefonkontakt med en i styret, eller et mindre og fysisk møte med et styremedlem, der innhold fra møtet belyses og man får mulighet til å kommentere og avgi stemme.