Hopp ned til innhold

Ladestasjoner for el-bil

1. januar 2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft. Loven sier at styret i sameier ikke kan nekte beboere å lade el-biler dersom det ikke er svært god og saklig grunn for avslag.

Saklig grunn
Saklig grunn kan være f.eks. utilstrekkelig kapasitet i anlegget/for liten trafo. Dette gir føring for styret og vi anbefaler alltid en kartlegging av ladebehov og kapasitet ved det elektriske anlegget. Frykt for brann og brannfare regnes ikke som gyldig grunn til avslag, så sant ladestasjoner er etablert etter gjeldende forskrifter.

Konsekvenser
Konsekvenser ved "feil lading" kan være varmgang i det elektriske anlegget, som følge av overbelastning, som i ytterste konsekvens kan føre til brann.

Forskrift
På fast parkeringsplass for lading av el-bil, må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading, vil dette være å anse som en bruksendring etter § 16 i forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg, som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk". Bakgrunnen er at lading av el-bil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16 A, er den ikke laget for denne høye belastningen over tid. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i el-bilen maskere en vanlig jordfeilbryter, som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B, som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning, grunnet fare for skade og varmgang
Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter, som borettslaget/sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av vaktmester i forbindelse med vernerunde. Det må også gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegget av en kompetent el-virksomhet.

Eksempel på hvordan det ikke skal gjøres.....

ABBL får ofte spørsmål om det er lov å lade el-biler og plug-in-hybrider på vanlige stikkontakter. Det er menes mye om dette og mange påstår at dette er en grei løsning for de som ikke trenger så rask lading. "Pass bare på så det ikke blir varmgang", er ofte svaret man får når man spør. 

Men hva sier egentlig el-forskriften om å lade på en ordinær husholdningskontakt (såkalt Schulko)?

Til tross for mye forvirring og feilinformasjon, er forskriftene klare her. Dette har også blitt bekreftet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), som har ansvaret for å forvalte el-forskriftene i Norge. For regelmessig lading av el-bil og plug-in hybrid på stikkontakt, skal denne oppfylle kravene i gjeldende norm, dvs. NEK400:2014 delnorm 722.
Kort forklart så må stikkontakten oppfylle disse kravene:

  • Maks 10A sikring
  • Jordfeilvern type B
  • Ingen andre laster på kursen *)
  • Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
  • I tillegg er det en sterk anbefaling om overspenningsvern i installasjonen. Lynnedslag i ladende el-bil kan bli meget kostbart og det er ikke alltid klart hvem som skal dekke utgiftene ved skade.

*) "Ingen andre laster på kursen" betyr at det ikke kan være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere eller annet på kursen, og det betyr også at kontakten må være enkel. Det skal med andre ord kun være den ene enkle kontakten på kursen.

Dette gjelder regelmessig lading, som for eksempel hjemme i garasjen. Brudd på el-forskriftene få alvorlige konsekvenser hvis noe skulle gå galt. DSB har blant annet utdypet dette i skriv om el-billading fra april i 2016.

Ved bruksendring må kursen oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt. 

DBS klare anbefaling er installasjon av "Mode #" på vegglader. Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler.

Det er også meget viktig med en avklaring av kapasiteten i det eksisterende anlegget, slik at forventningene til det nye lade-anlegget blir realistisk.

Oppdater vedtektene
Vi anbefaler boligselskapet om å ta inn regler for fordeling av ladeplasser, vedlikehold og betalingsordning i vedtektene, slik at dette ikke blir et diskusjonstema senere.

Tilrettelegging av ladepunkter for el-bil øker verdien av boliger i borettslag og sameier - og er en langsiktig investering.