Hopp ned til innhold

Elnes - Asker

Under planlegging

Arkitektkontoret Brodtkorb vant arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen
Det var med stor spenning vi så frem til resultatet av arkitektkonkurransen for Elnes i Vollen. Vi mottok fire gode forslag, hvor en enstemmig jury kom frem til at Brodtkorbs forslag var det beste.

Status: Under planlegging

Kommune: Asker

STEDET
Området Elnes ligger på et av de typiske høydedragene mellom Vollen lokalsenter og Bjerkås nærsenter. Fra høydedraget er det utsikt mot Sjøstrand og utover fjorden.

Hoveddelen av boligene er plassert på høydedraget, fordelt på to tun, med fellesområdet "Hjerterommet" imellom. Barnehagen er anlagt i tilknytning til de gamle gårdsbygningene, mens ungdomsboligene er plassert på flaten nord og nedenfor platået.

Området får adkomst fra Slemmestadveien, via Øvre Elnes vei og Elnes-knausene.

HISTORIEN
Elnes er et gammelt gårdsnavn i Asker. Første gang nevnt i Håkon Håkonsons saga, da Kongen i 1221 la skipsflåten sin i viken utenfor "Elgjornes", med utsikt rett inn mot Gamle Oslo. Her holdt opprørsflokken Ribbungene til, ledet av Askers første "kjendis", Gudolf av Blakstad.

I matrikkelen av 1647 er bonden selv, Elling Evensøn, oppført som eier av gården. På slutten av 1700-tallet ble den splittet opp i flere bruk. Søndre eller Øvre Elnes, som vår eiendom blir utskilt fra, har vært i den nåværende familien Elnes sitt eie siden 1918.

BOLIGENE PÅ PLATÅET
De ca. 200 boligene på platået, består av to hovedtun, fordelt på mindre grupper rundt egne tun. Hovedtunet har av arkitekten fått navnet "hjerterommet", med aktivitetstilbud og felleslokaler, hvor alle kan møtes. Hver av de mindre hus-gruppene består av ca. 30 boliger.

BÆREKRAFT OG ENERGI

 • Energi
  Boligene utformes med fokus på bærekraft.
  Vesentlig grunnlag for å oppnå dette er arealeffektive leiligheter og en rasjonell disposisjon/logistikk. Oppvarming ved hjelp av varmebrønner er et energifleksibelt varmesystem.
 • Overvann
  Klimaendringer i kombinasjon med økende urbanisering har de siste årene gitt et nytt fokus på overvann. Kommunene stiller oftere krav om at overflatevannet skal håndteres på egen tomt og at åpne løsninger skal integreres i utearealene. Moderne løsninger for overflatehåndtering dreier seg om å redusere risiko for flomskader og samtidig skape mer attraktive oppholdsarealer.

Ved å tilrettelegge for blågrønne strukturer, kan overflatevannet infiltreres i regnbed og vegetasjonsfelter, forsinkes på grønne tak, i åpne renner, kanaler, bekkeløp og dammer. I tillegg til å bidra til høyere kvalitet på utearealer for mennsker, vil dette kunne bidra til økt biologisk mangfold. Erfaringstall viser økonomisk gevinst ved åpen overflatevannshåndtering. Det foreslås å benytte en overvannshåndtering hvor vannet samles i det sentrale hjerterommet og ledes ned til Stupengdammen, til berikelse og variasjon i opplevelsesbildet.

KALKLINDESKOGEN
I området er det kartlagt kalklindeskog, som vi ønsker å bevare. Kalklindeskog er en skogstype som vokser på kalrik mark. Skogen er dominert av lind, ofte sammen med hassel og eik. Når lindetrærne faller over ende på grunn av alder, skyter det opp nye skudd fra roten. Lind har vanskelig for å spre seg på egen hånd. Det er derfor viktig å sikre skogen der den står. Kalklindeskogen er viktig for en del spesielle og sjeldne soppsamfunn. Skogstypen finnes nesten bare i områdene rundt indre Oslofjord og i Grenlandsområdet.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Fleksibilitet i forhold til konstruksjon, materialbruk og høyder (3-4 etasjer). Materialer og detaljer skal ha et robust uttrykk, med referanse til skog og skrent. Tre som byggemateriale har fått en global dimensjon. Gode bygninger av tre har store miljøfordeler, ikke minst i det nordiske klima. Saltak er funksjonelt i et fuktig klima. Med utspring oppnås god beskyttelse for fasadene. Økt bruk av tre som byggemateriale er et av svarene på klimautfordringene. Pr. i dag kan 48 % av treet som felles i Norge, utnyttes som byggemateriale.

BOLIGTYPER
Det blir varierte boligtyper:

 • 50 stk. ungdomsboliger på ca. 40 m2 BRAs
 • De øvrige boligene fordeler seg på 2-, 3 og 4-roms leiligheter, med 9 til 16 boliger i hvert hus. De store toppleilighetene får takterrasse og hems.

UNGDOMSBOLIGER
Asker kommune har i sin boligpolitiske strategi lagt opp til at det skal bygges 50 rimelige boliger i året. Så langt har kommunen ikke klart å oppfylle målsetningen, men nå kan vi tilby en hel årsproduksjon på Elnes.

På Elnes planlegger vi 50 komprimerte 2-roms leiligheter på ca. 40 m2. Ungdomsboligene vil ikke bli belastet med tomtekostnader og vil derfor kunne selges til priser 20 % under markedspris. For at ikke første kjøper skal kunne ta ut gevinsten, vil boligene bli klausulert med en gjenkjøpsrett ved senere overdragelse, tilknyttet en prisreguleringsklausul som sikrer eier en rimelig avkastning på boligen, på linje med prisutviklingen i markedet for øvrig.

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker, hvor ABBL er forretningsfører, har også meldt interesse for kjøp av noen ungdomsboliger, for utleie til Asker-ungdom under 35 år.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Elnes inngår som en del av arealplanen for Asker. Det er imidlertid knyttet to viktige rekkefølgebestemmelser for en utbygging av Elnes. Begge disse punktene må være avklart før området kan bebygges:

1)   Skolekapasitet

 • Arnestad skole er nettopp utvidet med en paviljong på 500 m2.
 • Elever på Torp Høymyr kan gradvis overføres til Heggedal skole, som en del av Heggedal-satsningen.
 • Dette vil frigjøre kapasitet ved Arnestad skole.
 • Det er også mulig å la elever fra Elnes gå på Slemmestad skole etter kommunesammenslåingen i 2020. I Slemmestadområdet er det meget god skolekapasitet.

2)   Tilfredsstillende bussfremkommelighet

 • Bussen har 14 avganger pr. time i rush-tiden
 • Norconsult konkluderer med at bussfremkommeligheten på Slemmestadveien (Elnes - Holmen) er tilfredsstillende.
 • Bussfremkommeligheten er bedre på Slemmestadveien enn på noen av de andre hovedveiene i Asker.
 • Busstrafikk på Slemmestadveien har både høyere kjørehastighet og mindre forsinkelser enn strekningen Holmen - Slependen (Nesbru), der kommunen planlegger bygging av over 1 600 boliger.
 • Påstanden om dårlig bussfremkommelighet på Slemmestadveien, er en myte.

I ABBL SIN STORE MEDLEMSUNDERSØKELSE FOR 2015
rangerte medlemmene Elnes som det mest attraktive boligområdet, etter Asker sentrum.

Del artikkelen: