Overføring av borettslagsandel til nærstående

Din borettslagsbolig kan overføres til nærmeste familie uten at det utløser prøving av forkjøpsrett.

Hvem kan det overføres til

Overføring av bolig til nærstående reguleres av Lov om borettslag § 4-12. Ifølge denne bestemmelsen kan følgende overta en andel i borettslag uten at det utløser prøving av forkjøpsrett:

  • andelseierens ektefelle
  • andelseierens og ektefellens slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • andelseierens fosterbarn som står i samme stilling som livsarving
  • andelseierens søsken
  • andelseierens husstandsmedlemmer de siste to år

 Ifølge sameieloven utløses heller ikke vedtektsfestet forkjøpsrett når den ene sameieren overfører sin andel til den andre. Det er da en forutsetning at alle sameierne på forhånd må være registrert som sameiere.

Medlemskap

Når en bolig i et ABBL-tilknyttet borettslag overføres uten prøving av forkjøpsrett, må ABBL-medlemskapet som er knyttet til boligen overføres samtidig. Unntaket er hvis den som skal overta boligen har et ABBL-medlemskap med bedre ansiennitet enn den som skal overlevere boligen.

Hvis medlemskapet ikke blir overført samtidig med boligen, og den som overtar ikke har bedre ansiennitet, vil opprinnelig eiers ansiennitet bli slettet.

Sistnevnte bestemmelse er tatt inn i tildelingsreglene for å hindre at et medlem skal kunne bruke ett og samme medlemsnummer til å skaffe seg og sine nærstående flere boliger.

Hva må du gjøre

Søknad om overføring av bolig til nærstående sendes til ABBL på skjema du laster ned på knappen nedenfor. Vi vil så videresende til borettslagets styre for godkjenning av ny(e) andelseier(e).

Husk at vi også trenger kopi av tinglyste dokumenter fra Statens Kartverk og eventuell dokumentasjon på slektskapsforhold. Er det et dødsbo som skal overføres kreves det også en skifte- eller uskifteattest.

Hva koster det å overføre

  • Overføring til livsarving ihht. skifteattest eller uskifteattest: Ingen gebyr.
  • Familieoverføring kr 3 200,- inkl. mva.
  • Avtegning av medeier: kr 3 200,- inkl. mva.
  • Påtregning av medeier: kr 3 200,- inkl. mva.

Omkostningene til ABBL må være betalt før overføring skjer (kontonr. 7131.06.80146). Merkes med adresse og andelsnr.

Garasje eller parkeringsplass

Hvis tidligere eier også leier garasje eller parkeringsplass, må styret gi sin godkjennelse til at ny eier samtidig kan overta dette og bør derfor oppgis i søknaden.