Bygger for alle livsfaser

Hvordan skal vi leve og bo i Asker og Bærum? Akkurat nå pågår et større arbeid i begge kommuner som peker ut kursen for boligutviklingen de neste årene.

Vekst og vern, stedsutvikling, knutepunktstrategi – og eldrebølge. Det er noen av begrepene som går igjen når politikere og administrasjonen i Norges 5. og 8. største kommuner snakker om fremtidens byggeprosjekter.

Arbeidet med Askers kommuneplan har pågått siden 2020 da Røyken, Hurum og Asker ble slått sammen til én stor kommune. Til sommeren vil politikerne vedta den
endelige planen, som gir juridisk bindende føringer for hvordan utviklingen blir i kommunen de neste 12 årene.

– For tiden pågår det store utbygginger på Billingstad, i Slemmestad, i Heggedal og rundt Asker sentrum. Her vil det være utbyggingsprosjekter også om 10 år. I tillegg
vil det bli bygget mye i Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken sentrum og Holmen. Nedleggelsen av våre to store psykiatriske sykehus, Blakstad og Dikemark, vil åpne for nye virksomheter, arbeidsplasser og boliger, sier ordfører Lene Conradi.

VARIERTE BOLIGER: På Billingstad tar nå et nytt, stort boligområde form. Prosjektet, som tilbyr små og store leiligheter samt rekkehus, har blitt svært populært, ifølge ordfører Lene Conradi.

Nok områder å bygge på

Ifølge Askers kommunalplansjef, Tor Arne Midtbø, vil kommunen i løpet av 2025 ha passert 100 000 innbyggere. Da gjelder det å ha boliger nok til alle som vil bo i Asker. For å møte en befolkningsvekst på 1 prosent i året, har det de siste årene blitt bygget om lag 600 nye boliger hvert år.

Kommunalsjef Tor Arne Midtbø sier kommunen vil få bygget boformer som gjør at flere kan bo hjemme lenger.

– Vi kan bygge boliger i det tempo vi holder nå i minst 30 år
til. Arealer er det nok av, beroliger Midtbø.

Kommunalplansjefen er likevel tydelig på én ting: Boligutvikling skal skje ved
tettstedene som allerede finnes i Asker.

– Det er ti steder som alle har en sterk identitet og spennende historie. Vi vil bosette folk i og rundt våre servicesentre og kollektivpunkter knyttet til tog, båt og større busslinjer, sier Midtbø.

– Å få redusert transportbehovet er et helt sentralt grep i denne planen, understreker han.

Møter eldrebølgen

I dag er det 38 000 boliger i Asker kommune, der rekkehus og eneboliger utgjør 84 prosent. Barnefamiliene utgjør imidlertid kun 42 prosent av husholdningene. Det betyr at halvparten av husholdningene som bor i disse rekkehusene og eneboligene i Asker er småhusholdninger, med en eller to personer, i vesentlig grad pensjonister.

Den varslede eldrebølgen er noe som opptar både ordfører og kommunalplansjef.

– Vårt mål er at 60 prosent av boligbyggingen i Asker skal være leiligheter. Gjennom våre strategiske planer tilrettelegger vi for boliger som skal sikre at man kan bo hjemme lengst mulig, i boliger som er universelt utformet, tilrettelagt for alderdommen. Vi vet at ensomhet blir en utfordring for mange eldre, og det blir viktig å sikre boliger og boligområder der man omgås andre, gjerne gjennom ulike
fellesløsninger, slår Conradi fast.

Bygger for unge

I motsatt ende skal Asker og Bærum legge til rette for at flere unge mennesker kan og vil bosette seg i kommunene. Per i dag er det en utfordring, både fordi det finnes for få alternativer og fordi det som finnes er veldig dyrt.

– Hvordan skal unge få råd til å bo i Asker og Bærum i fremtiden?

– Vi befinner oss dessverre i et område med høye boligpriser. I gamle Asker vedtok vi i 2016 en «boligpolitisk strategi» nettopp for å sikre at en andel av boligene våre kan være rimeligere.

For nye boliger i boligfelt stiller kommunen krav om at minimum 20 prosent skal være små, det vil si mellom 30 og 50 kvm.

– Effekten av det har vi sett på Vestre Billingstad der det har flyttet inn langt flere førstegangsetablerere og unge mennesker enn vi i utgangspunktet hadde forutsett, sier Conradi.

Også i Bærum skal det de neste årene bygges boliger tilpasset unge menneskers lommebok og eldre menneskers omsorgsbehov.

OFFENSIVE PLANER: For tiden pågår det storstilte byggeprosjekter flere steder i Bærum. – Vi har regulert mange områder fremover med en boligreserve på over 21 000 boliger, sier Lisbeth Hammer Krog.

– Vi bygger variert og for alle grupper. Samtidig legger vi vekt på å tiltrekke oss unge
førstegangsetablerere og barnefamilier. Vi jobber med nye boligkonsepter for å møte en aldrende befolkning og innbyggere med spesielle behov, oppsummerer ordfører Lisbeth Hammer Krog.

I dag er flere områder i kommunen preget av anleggsarbeid, byggegroper og utbygging. Når kalenderen viser 2042 tror prosjektlederne for kommuneplanens arealdel, Elise Alfheim og Kristin Siem Utne, at disse stedene har blitt «gode byområder av høy kvalitet, tilrettelagt for gåing og sykling, og for mindre bilisme enn i dag».

– De neste årene skal vi kunne bygge mellom 650 og 800 boliger per år, men det vil ikke nødvendigvis bli så mange, sier Elise Alfheim.

Knutepunktstrategi

I likhet med nabokommunen Asker, vil Bærum i all hovedsak sørge for utbygging langs knutepunktene.

– I tillegg har vi satt av arealer ved prioriterte stasjoner langs T-banelinjen. Det er også en målsetting å bygge aldringsvennlige samfunn og se på nye boformer, sier Kristin Siem Utne.

I 2042 er det estimert at det vil bo 150 000 mennesker i Bærum kommune, brorparten av disse vil være eldre mennesker.

Så langt har Bærum kommune avsatt fem tomter i kommuneplanen for å etablere «aldringsvennlige boligkonsepter». Disse er Vøyenenga, Eiksmarka, Brynsveien 88,
Dønskiveien og Henie Onstad.

– Her håper vi på nye spennende og innovative løsninger. Jeg vil også vise til private utbyggere med spennende konsepter vi ser frem til blir realisert, blant annet på Fornebu, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

På Fornebu jobber kommunen aktivt med mål om nullutslippsområder i samarbeid med SmartCity Bærum.

– Her krever vi nytenking og piloter i hvert utbyggingsprosjekt for å fremme miljø og sosial bærekraft. Samarbeidet med SmartCity skal bidra til å utvikle grønne, urbane og fremtidsrettede bo og arbeidsområder. Det er vår «Parisavtale», sier Lisbeth Hammer Krog.

Vil presse priser

Samtidig sier ordføreren at kommunen ønsker å bidra til å dempe prispresset på boliger – spesielt alle nye leiligheter som er øremerket yngre boligkjøpere.

– Vi tror økt boligbygging kan være med å dempe noe av dette. Samtidig vil flere mindre leiligheter gjøre det mulig for flere å kjøpe sin første leilighet. I dag stiller vi krav om inntil 20 prosent små leiligheter i nye boligprosjekter, for å tilrettelegge spesielt for unge og førstegangsetablerere. I tillegg heier vi på finansieringsmodeller som for eksempel leie til eie, som vil få flere inn på eiersiden, sier
Hammer Krog.

Bærum kommune har nylig satt i gang regulering av et nytt prosjekt på Hosle, som har som formål å gi 16 nye rimelige utleieleiligheter for unge.

– I tillegg vil vi bygge flere mindre leiligheter og åpne for studioleiligheter, uten separat soverom, i enkelte boligprosjekter. Vi har også Stiftelsen Utleieboliger (forvaltes av ABBL, red. adm) som tilbyr boliger til en redusert leiepris for
ungdom, sier ordføreren.